Bài 3: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Bài 3: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG

DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

 

I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. mục đích:

– Nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ(DQTV), dự bị động viên (DBĐV) và động viên công nghiệp quốc phòng (ĐVCNQP).

2. Yêu cầu:

– làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm công dân trong xây dựng DQTV, lực lượng DBĐV và ĐVCNQP, nâng cao trách nhiệm đạt kết qủa tốt trong học tập.

II – NỘI DUNG

2. 1 Xây dựng lực lượng dân quân quân tự vệ

2. 1. 1 Khái niệm, vị trí vai trò nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

  • Khái niệm

– DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, sự quản lý diều hành của chính phủ và của uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương.

– Lực lượng này tổ chức ở Xã, Phường, Thị trấn được gọi là dân quân được tổ chức ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chứ kinh tế, tổ chức chính trị, tổ cức chính trị xã hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

  • Vai trò của DQTV

– DQTV là một lực lượng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng nòng cốt trong  xây dựng nền QPTD và phong trào toàn dân đánh giặc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đối phó với chiến lược “ Diễn biến hoà bình ”, “Bạo loạn lật đổ” và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch thì vai trò của DQTV càng được coi trọng.

– Lực lượng DQTV là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trực tiếp ở từng địa phương bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở cơ sở.

– Đánh giá vai trò DQTV, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “DQTV và Du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kể thù nào dù hung bạo đến đâu hễ đụng vào lực lượng đó thì địch nào cũng phải tan rã ”.

– Trong thời bình: DQTV là lực lượng đông đảo tham gia xây dựng kinh tế, phát triển ở địa phương và cả nước là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, phối hợp với các lực lượng khác đáu tranh làm thất bại chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ, phòng chống các tệ nạn xã hội, thiên tai, địch hoạ bảo đảm an toàn cho nhân dân.

– Trong thời chiến: DQTV làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng, phương tiện của dịch, căng kéo, kìm chân buộc địch phải sa lầy triển khai sớm, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, các thủ đoạn chiến đấu, tạo thế, tạo lực cho bộ đội chủ lực,bộ đội địa phương chiến đấu, tham gia phục vụ chiến đấu giữ vững thế trận chiến tranh nhân dân.

  • Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

Điều 7 của pháp lệnh DQTV năm 2004, xác định có 5 nhiệm vụ:

– Sẵn sang chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nong cốt cùng toàn Dân đánh giặc bảo vệ địa phương, cơ sở.

– Phối hợp với Quân đội, Công an và các lực lượng khác bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chinnhs trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân, tổ chức người nước ngoài, các mục tiêu, các công trình quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

– Xung kích vào bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác.

– Vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối chủ chương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 Những nhiệm vụ trên được quy định trong pháp lệnh DQTV. Đó là những nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên trong mọi giai đoạn cách mạng đối với mọi tổ chức DQTV. Đồng thời là phương hướng, mục tiêu cơ bản chỉ đạo xây dựng và hoạt động của LLDQTV

2. 1. 2 Nội dung xây dựng dân quân tự vệ

– Phương trâm xây dựng : Xây dựng DQTV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”.

+ Vững mạnh: Được thể hiện là chất lượng phải toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, trình độ chính trị, quân sự và chyên môn nghiệp vụ, biên chế trang bị hợp lí, thống nhất, có kỉ luật nghiêm, cơ động nhanh sẵn sàng chiến đấu tốt. Mỗi tổ chức DQTV phải luôn vững vàng.

+ Rộng khắp: LLDQTV được xây dựng ở hầu hết các làng, bản, xóm, ấp, xã, phường, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội, ở đâu có tổ chức Đảng, chính quyền và có dân, đều phải tổ chức DQTV, kể cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

+ Coi trọng chất lượng là chính: Chỉ lựa chọn vào đội ngũ những công dân có lí lịch rõ ràng, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, có sức khoẻ phù hợp.

Tổ chức, biên chế, trang bị của LLDQTV:

Tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của LLDQTV phải phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ QP – AN thời bình, thời chiến, dặc điểm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và điều kiện cụ thể của từng bộ, nghành, địa phương và cơ sở.

+ Về tổ chức:

 DQTV được tổ chức thành 2 lực lượng: lực lượng nòng cốt ( lực lượng chiến đấu) và lực lượng rộng rãi (lực lượng phục vụ chiến đấu)

+ Biên chế : Biên chế DQTV được thống nhất trong toàn quốc, số lượng cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị do Bộ quốc phòng quy định

+ Về vũ khí, trang bị của DQTV : Vũ khí, trang bị cho DQTV từ các nguồn do Bộ quốc phòng cấp, các địa phương tự chế tạo hoặc thu được của địch. Song từ nguồn nào, vũ khí trang bị đó cũng đều là tài sản của nhà nước giao cho DQTV quản lí. Do vậy, phải được đăng ký, quản lí, bảo quản chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật.

+ Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với DQTV :

 Nội dung giáo dục cần tập trung không ngừng tăng cường bản chất cách mạng và ý thức giai cấp cho từng cán bộ, chiến sĩ DQTV, trên cơ sở đó thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ bản chất âm mưu của kẻ thù. Giáo dục truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, mục tiêu lí tưởng của Đảng,…

+ Huấn luyện quân sự:

  Huấn luyện nội dung hằng năm do Bộ quốc phòng quy định, thời gian huấn luyện theo pháp lệnh quy định.

2. 1. 3 Một số biện pháp xây dựng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay

Thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân quân tự vệ.

– Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để xây dựng LLDQTV

– Xây dựng LLDQTV gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

– Thực hiên nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đối với LLDQTV.

* Tóm lại: DQTV là lực lượng chiến đấu tại chỗ ở địa phương, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính  mạng và tài sản của nhân dân ở cơ sở, là thành phần không thể thiếu được của LLVTNDVN. Việc xây dựng LLDQTV là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

2. 2 Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2. 2. 1 Khái niệm, vị trí vai trò, những quan điểm nguyên tắc

  • Khái niệm: Lực lượng DBĐV gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội nhằm duy trì tiềm lực quân sự, là yếu tố góp phần quyết định sự thắng lợi trong chiên tranh bảo vệ Tổ quốc.
  • Vị trí, vai trò công tác xây dựng LLDBĐV: Công tác xây  dựng và huy động LLDBĐV giữ vị trí rất quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, bảo đảm nguồn nhân lực bổ sung, mở rộng lực lượng quân đội khi đất nước chuyển sang thời chiến.

2. 2. 2 Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng DBĐV

– Xây dựng lực lượng DBĐV bảo đảm số lượng đủ, chất lượng cao, xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm

– Xây dựng LLDBĐV phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị

– Xây dựng LLDBĐV đăt dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp ở địa phương, bộ, nghành

2. 2. 3 Nội dung xây dựng LLDBĐV

– Tạo nguồn, đăng kí, quản lí LLDBĐV

+ Tạo nguồn: Là cơ sở quan trọng nhất để lập kế hoạch xây dựng và huy động LLDBĐV.

+ Đăng ký quản lí nguồn : Việc đăng kí, quản lí LLDBĐV phải có kế hoạch thường xuyên, chặt chẽ và chính xác, đăng kí quản lí cả con người và phương tiện kĩ thuật.

+ Tổ chức biên chế đơn vị DBĐV: Tổ chức, biên chế lực lượng phương tiện thành từng đơn vị DBĐV theo kế hoạch để quản lí, huấn luyện nhằm nâng cao khả năng động viên, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

– Giáo dục chính trị, huấn luyện diễn tập, kiểm tra đơn vị DBĐV

+ Giáo dục chính trị: Giáo dục chính trị là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng LLDBĐV, làm cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lí tưởng.

+ Công tác huấn luyện: Phương trâm huấn luyện: “Chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tập trung có trọng tâm, trọng điểm”

+ Bảo đảm hậu cần, kĩ thuật, tài chính cho xây dựng LLDBĐV: Vật chất kĩ thuật, kinh phí là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm xây dựng LLDBĐV gồm vũ khí, trang bị, hậu cần kĩ thuật và tài chính. Việc bảo đảm Chính phủ giao cho các bộ nghành, địa phương thực hiện.

2. 3. 4 Một số biện pháp xây dựng LLDBĐV

– Thường xuyên giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, nhiệm vụ, những quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với LLDBĐV

– Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện.

– Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng cơ quan và đội ngũ làm công tác xây dựng LLDBĐV

– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với LLDBĐV.

* Tóm lại: Xây dựng LLDBĐV hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là nhiệm  vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị.

2. 3 Động viên công nghiệp quốc phòng

2. 3. 1 Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

  • Khái niệm: ĐVCNQP là huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất, sửa chữa trang bi cho quân đội của doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng quốc phòng, nhằm huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương… phục vụ cho quốc phòng, nhằm giành thế chủ động, bảo đảm phát huy tiềm lực mọi mặt của quốc gia, duy trì ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khái niệm trên thể hiện khái quát một số nội dung sau:

+ ĐVCNQP được chuẩn bị từ thời bình là việc làm thường xuyên từ trung ương đến địa phương.

+ Động viên công nghiệp quốc phòng không áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Có thể động viên hoặc động viên cục bộ: Chiến tranh tương lai nếu xảy ra là một cuộc chiến tranh hiện đại, đối phương chủ yếu sử dụng vũ khí công nghệ cao, bất ngờ tiến công từ xa vào các mục tiêu trong yếu trên phạm vi cả nước, bằng pháo binh không quân, tên lửa hành trình… Vì vậy, động viên công nghiệp quốc phòng chúng ta phải chuẩn bị từ thời bình, bảo đảm cho đất nước luôn ở trạng thái sẵn sàng đáp ứng được với mọi tình huống.

– Nguyên tắc động viên công nghiệp quốc phòng

+ Nguyên tắc động viên công nghiệp quốc phòng tiến hành trên cơ sở năng lực sản xuất, sửa chữa đã có của các doanh nghiệp, Nhà nước chỉ đầu tư thêm trang thiết bị chuyên dùng để hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa trang thiết bị cho quân đội.

+ Việc lựa chọn, giao nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng cho các doanh nghiệp công nghiệp phải đảm bảo tính đồng bộ theo nhu cầu sản xuất, sửa chữa trang thiết bị của doanh nghiệp.

+ Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp công nghiệp, người lao động trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng.

– Yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

+ Chuẩn bị thực hành động viên công nghiệp quốc phòng phải bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng kế hoạch, nhanh chóng tăng cường sức mạnh về mọi mặt, sẵn sàng đối phó với các tình huống chiến tranh.

+ Chuẩn bị thực hành động viên công nghiệp quốc phòng phải bảo đảm cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các địa phương trong thời chiến. Đây là một yêu cầu rất quan trọng trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của địa phương trong thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Trên đây là yêu cầu cơ bản có tính quyết định đến kết quả công tác động viên công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng của các cấp, các nghành phải theo đúng quy định của Nhà nước thuộc tài liệu mật, phải tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật.

2.3.2 Một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng

– Chuẩn bị động viên ccông nghiệp quốc phòng

+ Khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp công nghiệp có khả năng sản xuất, sửa chữa trang bị

+ Xây dựng kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng

+ Giao chỉ tiêu động viên công nghiệp quốc phòng

+ Hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa trang thiết bị

+ Quản lí, duy trì dây chuyền sản xuất

+ Bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động và diễn tập động viên công nghiệp quốc phòng.

+ Dự trữ vật chất

2.3.3 Thực hành động viên công nghiệp quốc phòng

– Quyết định và thông báo quyết định động viên công nghiệp quốc phòng (do Chính phủ quy định)

+ Tổ chức di chuyển địa điểm đối với các doanh nghiệp phải di chuyển

+ Tổ chức bảo đảm vật tư tài chính

+ Giao, nhận sản phẩm động viên công nghiệp quốc phòng

2.3.4 Một số biện pháp chính thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng

– Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo chặt chẽ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, Tổng công ty, thực hiện nghiêm pháp lệnh động viên công nghiệp quốc phòng. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng công ty phối hợp hiệp đồng chặt chẽ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng.

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, các Tổng công ty cần quán triệt sâu sắc cho cán bộ, công nhân viên về pháp lệnh, Nghị định, các văn bản hướng dẫn về động viên công nghiệp quốc phòng của Nhà nước, Chính phủ.

– Các doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn giao chỉ tiêu động viên công nghiệp quốc phòng cần chủ động lập kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng và sẵn sành thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ tiêu trên giao.

* Tóm lại: Động viên công nghiệp quốc phòng là một vấn đề lớn có tính chiến lược của quốc gia để đất nước chủ động trong mọi tình huống, trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, hơn lúc nào hết ngay từ thời bình, công tác động viên công nghiệp quốc phòng phải được sự quan tâm một cách đầy đủ của toàn xã hội.

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s